Konečný užívateľ výhod

Od 1. novembra 2018 má podnikateľ povinnosť zapísať do Obchodného registra SR identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod. Čo to vlastne znamená a ako postupovať? 

Nemusíte mať obavy, naša kancelária Vám s novými povinnosťami pomôže. Prinášame Vám pár dôležitých informácií, ktoré by ste k danej povinnosti mali vedieť. 

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod

Ako sme už spomenuli, od 01.novembra 2018 je účinná novela zákona č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zavádza právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri SR povinnosť zapísať do Obchodného registra SR aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v zákonom požadovanom rozsahu. Túto povinnosť má každá právnická osoba bez ohľadu na skutočnosť, či údaje o konečnom užívateľovi výhod sú zároveň zapísané aj v Registri partnerov verejného sektora. Zároveň ani tento zápis nenahrádza povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.


“Údaje o konečnom užívateľovi výhod nebudú verejne prístupné a nebudú zobrazované ani na origináloch výpisu z ORSR.”

hovorí, JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD

Kto je vlastne konečným užívateľom výhod?

Konečným užívateľom výhod spoločnosti je v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä fyzická osoba, ktorá:

  1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
  5. ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v bodoch 1 – 4  za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
  6. konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa bodov 1 – 4, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

“Predmetnú povinnosť sú právnické osoby povinné splniť do konca tohto roka, teda do 31.decembra 2019.”

upozornil, Mgr. Michal Tomášik

Radi Vám s touto povinnosťou pomôžeme

Na vykonanie zápisu konečného užívateľa výhod do ORSR budeme od Vás potrebovať:

  • plnú moc udelenú na tento úkon, 
  • čestné vyhlásenia konateľa, v ktorom sa určí kto je konečným užívateľom výhod vo Vašej spoločnosti a podľa ktorých z vyššie uvedených bodov.

Oba dokumenty Vám, v prípade spolupráce, zašleme na e-mail. Keďže sme advokátska kancelária, nemusíte sa obávať zneužitia alebo sprístupnenia Vašich osobných údajov neoprávneným osobám, nakoľko sme viazaní prísnou mlčanlivosťou.