Register partnerov verejného sektora

Od 1.februára 2017 je podnikateľ, ktorý prijíma akékoľvek prostriedky z verejných zdrojov, povinný sa zaregistrovať do Registra partnerov verejného sektora, prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby. Oprávnenou osobou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca. Naša advokátska kancelária Vám rada pomôže a posúdi, či je potrebné, vo Vašom prípade, byť registrovaný v Registri partnerov verejného sektora. Prečítajte si viac informácií o tejto povinnosti.

Od 01.februára 2017 je v účinnosti zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zavádza povinnosť fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré prijímajú akékoľvek prostriedky z verejných zdrojov, zaregistrovať sa do Registra partnerov verejného sektora, ktorý je vedený Okresným súdom Žilina.

Kto má vlastne povinnosť sa  registrovať do Registra partnerov verejného sektora?

Povinnosť registrovať sa do registra partnerov verejného sektora má fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie jes ubjektom verejnej správy a:

 1. ktorá prijíma finančné prostriedky
  1. zo štátneho rozpočtu,
  2. z rozpočtu štátneho účelového fondu,
  3. z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie,
  4. z rozpočtu obce,
  5. z rozpočtu vyššieho územného celku,
  6. z európskych štrukturálnych ainvestičných fondov,
  7. od právnickej osoby zriadenej zákonom,
  8. od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
  9. od zdravotnej poisťovne,
  10. alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc,
 2. ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickejosoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne,
 3. ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 4. ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 5. ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu
 6. na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom alebo,
 7. ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena d) subdodávateľ.

Povinnosť registrácie do registra partnerov majú teda napr. lekári, ktorí od poisťovne prijímajú finančné prostriedky, spoločnosti a živnostníci napr. pri stavbe diaľnic, resp. iných projektov dotovaných zo štátneho rozpočtu, živnostníci, spoločnosti, IT spoločnosti poskytujúce služby ministerstvám, orgánom VÚC, obciam, resp. subjektom s účasťou štátu, a to jednorazovo nad 100 000 € alebo ročne nad 250.000 €. Povinnosť registrácie do RPVS môže byť taktiež podmienkou účasti vo verejnej súťaží, a to aj v prípade, ak nedôjde k plneniu nad 100.000,- €.

register partnerov verejneho sektora kto ma tuto povinnost

Kto nie je partnerom verejného sektora, a teda nemusí vykonať registráciu?

Registráciu do Registra partnerov verejného sektora nemusí vykonať:

 • osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore a jej cieľom nie je dosiahnutie zisku alebo nadobudnutie majetku, práva k majetku alebo iného práva,ktorých je všeobecná hodnota úhrnne neprevyšujúca sumu 100 000 eur,
 • banka apobočka zahraničnej banky,
 • osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí zadodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci,
 • iný štát ajeho orgány,
 • medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány.

Nie ste si istý, či sa musíte registrovať? Radi Vám pomôžeme. Posúdime, či je potrebné, aby ste boli registrovaný v Registri partnerov verejného sektora. V prípade, že to je potrebné, vykonáme zápis subjektu do Registra partnerov verejného sektora a taktiež aj všetky ostatné činnosti spojené s funkciou Oprávnenej osoby v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.